Place sticky footer content here.

Algeracorridor

MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam  

maandag, 18 februari 2019 22:00 by sottje

Maandagavond was de informatiebijeenkomst over de “MIRT-Verkenning oeververbinding Regio Rotterdam”. Tijdens deze avond werd de achtergrond en de beslismomenten van de pre-verkenning toegelicht met ‘oost’ (Kralingen – Feijenoord) en ‘oost-oost’ (Ridderkerk – Krimpen aan den IJssel) als laatste twee opties. Ook werd het verdere proces en de tijdlijn toegelicht.

Al snel werd duidelijk dat het uiteindelijk allemaal draait om de Brienenoordcorridor en de doorstroming op de A16. Het doel van de extra oeververbinding is dus niet het ontlasten van de Algeracorridor. Het ontlasten van de Algeracorridor is eerder een middel om de Brienenoordcorridor te ontlasten.

Tijdens de avond kwamen daarom zaken als woningbouw, de groene Krimpenerwaard en veiligheid (in geval van overstromingen) niet aan de orde. Het draait allemaal om de doorstroming op de A16. En daar heeft de overheid € 480 miljoen voor gereserveerd.

Dan rijst nog steeds de vraag of we deze oeververbinding wel willen hebben. In zijn huidige vorm gaat het, los van het huizen- en natuur vraagstuk, namelijk nieuwe problemen met zich meebrengen. Verkeer vanuit bijvoorbeeld Gouda, Nieuwerkerk en Capelle zal bij drukte straks eerder geneigd zijn om via de Algerabrug naar het zuiden van het land te reizen en vice versa. Het is dus maar de vraag of deze oeververbinding de drukte op de Algerabrug zal verminderen. Wel zal het voor inwoners uit de Krimpenerwaard makkelijker worden om de Krimpenerwaard aan de westkant te verlaten. Een echte visie ontbrak eigenlijk.

Medio 2019 zal de keuze tussen ‘oost’ en ‘oost-oost’ worden gemaakt. En is de kans de keuze op ‘oost-oost’ gaat vallen aanwezig? De filedruk van de Algeracorridor op de Brienenoordcorridor is aanzienlijk en iets wat in ons voordeel spreekt. Dit is gelijk onze enige troefkaart. Rotterdam wil de stadsbrug erg graag en hebben ze als medebeslisser een flinke vinger in de pap. Er zal flink gelobbyd moeten worden.

Kijk voor meer informatie ook op mrdh.nl/project/mirt-verkenning-oeververbindingen-regio-rotterdam


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Uitzichtloosheid van het bereikbaarheid vraagstuk  

dinsdag, 4 april 2017 11:00 by sottje

Vorige week donderdag 30 maart kwam de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel tijdens een informatieve commissie bijeen om met elkaar te praten over het bereikbaarheidsvraagstuk en over de aanpak hiervan. De gemeente onderkent in ieder geval dat er, ondanks de aanleg van de wisselstrook, beter openbaar vervoer en het beter benutten programma, weinig voortgang is geboekt. Ook merkt de gemeente op dat het een lastig vraagstuk is.

Er zijn in de afgelopen jaren al heel wat onderzoeken uitgevoerd en er is nog veel meer gepraat. Je zou dan ook denken dat de raad het er snel over eens zou zijn dat er inderdaad een probleem is. Zelfs dat werd deze avond weer ter discussie gesteld. De bal werd ouderwets rondgespeeld. Zoals Arjan Bosker in een tweet moois samenvatte:

Een van de insprekers wees tijdens de vergadering op een raadsvergadering uit april 1978 waarin de bereikbaarheid ook op agenda stond. We zijn in die 39 jaar inderdaad niet heel veel opgeschoten. Er gaat nog veel gepraat worden.

Ook buiten de raad vallen de partijen nog over elkaar heen. Na een stuk van de Stem van Krimpen was de SGP er als de kippen bij om vooral te melden dat het om een uitwerking van een SGP motie gaat. 

Al met al heb ik er een hard hoofd in dat we veel verder gaan komen dan praten. En de landelijke overhead blijft ondertussen gewoon reopen dat er eigenlijk helemaal geen geld is.

Belangrijk is in ieder geval dat de gemeente Krimpen het voortouw neemt en samen met onder andere de gemeente Krimpenerwaard een gezamenlijk standpunt inneemt e aan de bel blijft trekken bij het rijk. Moeten ze wel eerst de eigen gelederen zien te sluiten. En dat laatste gaat nog een flinke uitdaging worden.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Koningspaar op streekbezoek Krimpenerwaard  

maandag, 20 februari 2017 11:00 by sottje

Zijne Koninklijke Majesteit en Hare Koninklijke Majesteit, beste Willem-Alexander en Máxima,

Welkom in onze mooie groene Krimpenerwaard. Wat is het geweldig dat u de kracht van de Krimpenerwaard komt ontdekken middels een streekbezoek. En er is genoeg te ontdekken zult u merken.

Tijdens uw streekbezoek heeft u ook een gesprek met Riek bakker over de visie voor de Krimpenerwaard. Hoe ziet de visie voor de Krimpenerwaard er voor de komende 30 jaar uit. Qua economie, duurzaamheid, demografie, samenwerking, infrastructuur en de relatie met de omliggende stedelijke regio’s. Ik wil u met name attenderen op de bereikbaarheid.

De kans is groot dat u via de Stormvloedkering Hollandse IJssel, met zijn Algerabrug, naar de Krimpenerwaard komt. De Stormvloedkering is, u als specialist in water vast bekend, het oudste kunstwerk van de Deltawerken. De kans is aanwezig dat u daar in de file staat en gelijk ontdekt dat de bereikbaarheid een issue is. 

Want zoals de Stormvloedkering ervoor is om ons te beschermen tegen het water, zo is de Algerabrug ervoor om ons te verbinden met de Rotterdams regio. En dat laatste dat wil niet altijd even goed meer lukken. De Algeracorridor met zijn Algerabrug is qua bereikbaarheid de slagader van de Krimpenerwaard. Zonder een goede doorstroming is er eigenlijk geen kracht van de Krimpenerwaard mogelijk.

De Algerabrug heeft met zo’n 50.000 voertuigen per dag de hoogste I/C-verhouding van Nederland. Ook uit een onderzoek van de ANWB is de Algerabrug als grootste knelpunt gekomen. Cijfers waar we uiteraard niet erg trots op zijn. Zelfs de Brienenoord corridor heeft enorm veel overlast van al deze vertragingen.

Genoeg redenen om eens wat te doen aan dat knelpunt zult u denken. Helaas blijft het al jaren lang alleen bij praten en lijkt een oplossing soms verder weg dan ooit. 

Mocht u daarom eerdaags onze premier of onze minister van Infrastructuur en Milieu spreken, wellicht kunt u ze dan eens influisteren om aandachtig te kijken naar onze verkeersproblematiek en een eerste stap te maken naar een krachtigere Krimpenerwaard.

Geniet vandaag verder vooral ook van al het moois wat de Krimpenerwaard heeft te bieden.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Onderzoeken tot nu toe  

dinsdag, 7 februari 2017 13:02 by sottje

Het Algeracorridor probleem bestaat inmiddels alweer een flinke tijd. Zo zijn er de afgelopen 10 jaar veel onderzoeken uitgevoerd. Hieronder een overzicht van al die onderzoeken.

Rotterdam Vooruit 2011

De belangrijkste onderzoeken zijn gehdaan in het kader van de "MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit" in het bizjonder het onderdeel "Eindbalans Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor" uit 2011 is daarbij relevant. In deze eindbalans worden 4 pakketten aan maatregelen globaal uitgewerkt en beoordeeld.

Het gaat om de volgende 4 pakketten:

 • Benutten: betere benutting bestaande infrastructuur waaronder een verbreding Algerabrug;
 • Sorteren: het sorteren van verkeersstromen door de structuur voor het locale verkeer te versterken door o.a. stadsbruggen (waaonder een brug van 2x1 rijstrook, Ridderkerk - Stormpolder)
 • Spreiden: het spreiden van de verkeersstromen door aanleg van zwaardere regionale verbindingen (2x2 rijstroken brug of tunnen ten oosten van Brienenoordbrug)
 • Opschalen: extra snelwegen en 3e Brienenoordbrug

In Bijlage 2 zijn deze pakketten nader beschreven. De pakketten bevatten diverse opties die ook deels gecombineerd kunnen worden. Het pakket "opschalen" is in de uitwerking al snel als niet haalbaar terzijde geschoven. Voor alle pakketten geldt dat er voor- en nadelen aan zitten en er niet snel sprake is van een positieve eindbalans.

Rijksstructuurvisie 2013

De resultaten avn de Eindbalans zijn in 2013 overgenomen in de Rijkstructuurvisie "Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding".
Het vraagstuk van de Algeracorridor wordt daarbij in combinatie met de knelpunten op de Brienenoordcorridor bezien. Zij is in de Rijkstructuurvisie onderdeel van een groter geheel aan vraagstukken in de Rotterdamse region waarvan het besluit tot aanleg van de Blankenburgtunnel het meest in het oog springt.

Algemene visie Programma 'Beter Benutten'

Doelstelling van het genomende programma is het versterken van de regionale economie. Verbetering van de bereikbaarheid levert een bijdrage aan deze doelsteling. Concreet wordt gestreefd naar een filereductie in de spits van 20 tot 30 procent.

Uitvoering Beter Benutten 'Oostflank Rotterdam'

Een van de onderdleen van het programma 'Beter Benutten' was de 'Oostflank Rotterdam' (Algeracorridor).

De strategie van aanbodoptimalisatie en vraagbeïnvloeding is voor de Algeracorridor uitgewerkt in een concrete maatregelenpakket waarover de toenmalige Stadsregio en de Verkeersonderneming met de wegbeheerders, de gemeente Capelle en Krimpen aan den Ijssel, afzondelijke pakketafspraken hebben gemaakt. In grote lijnen draait het om de volgende maatregelen:

 • Optimalisatie Algeracorridor (N210);
 • Fietsveer Capelle-Krimpen;
 • Mobiliteitsaanpak Oostflank ('mandje Krimpen');
  • Spitsmijden;
  • Autoveer Krimpen-Ridderkerk;
  • P+R Krimpen;
 • Robuustheidsmaatregelen Van Rijckevorselweg (N219).

De optimalisatie van de Algeracorridor, het fietsveer Capelle-Krimpen en het 'mandje Krimpen' zouden gezamelijk moeten leiden tot de oplossing van het knelpunt in de Algeracorridor, te weten een capaciteitstekort (verschil tussen 'vraag' en 'aanbod') van 2000 voertuigen.

Een aantal van de maatregelen is uitgevoerd:

 • De VRI's op de grote cruising, het Capelseplein en cruising Capelsebrug zijn vernieuwd.
 • Diverse optimalisatiemaatregelen zoals het uitbreiden van de opstelstroken bij het Capelseplein, een extra opstelstrook op de Abram van Rijckevorselweg ter hoogte vann de cruising met de Beethovenlaan en het verlengen van de rechtsafstrook bij de Ketensedijk.
 • Er zijn projecten rond spitsmijden en e-bikes uitgevoerd.

Andere mogelijke maatregelen zijn neit uitgevoerd.


Actions:   E-mail | Permalink |

Even voorstellen  

zondag, 5 februari 2017 12:02 by sottje

Het Algeracorridor platform heeft er de afgelopen maanden een hoop volgers bijgekregen. Tijd om even opnieuw een introductie  te geven over het platform een mijzelf .

Mijn naam is Jeroen van Gent uit Krimpen aan den IJssel en ben in het dagelijks leven IT consultant. Het Algeracorridor platform is een burgerinitiatief waar ik in 2011 mee ben gestart. Het is begonnen als eenvoudige blog waarin ik problemen identificeerde en quick wins voorstelde. Inmiddels is het platform vooral actief op social media. 


Op basis van de blog ben ik in 2012 door de Verkeersonderneming gevraagd mee te werken aan het beter benutten programma waar onder andere de aanpassing van de wisselstrook en de extra rijstrook bij Capelsebrug het gevolg van zijn. Ook de fietsenregeling, helaas beëindigd, is hier uit voortgekomen.

Ook heeft het platform een tijd samengewerkt met de gemeente Krimpen aan den IJssel. Vooral op gebied van communicatie heeft dit veel opgeleverd. Inmiddels zijn er ook contacten bij de gemeente Capelle, bij de provincie Zuid-Holland en ook Rijkswaterstaat doet steeds meer mee.

Het platform denkt zelf niet de oplossing voor het Algeracorridor probleem te hebben. Wel probeert het platform het probleem op de agenda te houden, een community te creëren die met elkaar kan nadenken over die oplossingen en die met elkaar druk kunnen zetten op de lokale en landelijke overheid.

Ja, er is nog een lange weg te gaan. Toch zijn er de laatste tijd steeds meer partijen opgestaan die de noodzaak van een betere ontsluiting inzien. Het bestuurlijk platform Algeracorridor, Regio Midden Holland, Visie Krimpenerwaard en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Ik geloof in de lange adem. Met elkaar kunnen we zorgen voor een bereikbare Krimpenerwaard!


Tags:   , , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel drukste N-weg van Nederland  

dinsdag, 1 november 2016 10:00 by sottje

Volgens een onderzoek van de ANWB ervaren automobilisten het meeste oponthoud op de regionale wegen en niet op de Nederlandse snelwegen. Dat weten wij als gebruikers van de Algeracorridor natuurlijk al jaren. Nergens anders in Nederland is de verkeersintensiteit immers zo groot.

Het is vervolgens jammer dat de ANWB claimt dat de meeste aanpassingen niet veel geld kosten omdat deze met een betere afstelling van de verkeerslichten en door te kijken naar de brugopeningstijden vaak op te lossen zijn.

Er is in de afgelopen decennia enorm veel gedaan voor een betere doorstroming op de Algeracorridor. De wisselstrook, extra rijstroken, afsluiten van opritten tijdens de spits en betere verkeerslichten. De laatste optimalisaties van 2 jaar terug zijn nog uitgevoerd vanuit het beter benutten programma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook is in dat jaar het aantal brugopeningen voor de pleziervaart tijdens de zomer teruggeschroefd.

Al met al is de rek er volledig uit voor de Algeracorridor. Alle verbeteringen ten spijt staat het er elke dag vast. Zelfs in de weekenden. Het is goed om te horen dat de ANWB het probleem onderkend. De tijd van pleisters is echter voorbij. Het is tijd voor echte oplossingen! Gemeentes, provincie, ANWB. Maak een vuist!Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Investeringsprogramma Metropoolregio  

woensdag, 6 juli 2016 13:00 by sottje

Vandaag is het investeringsprogramma van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gepresenteerd. De provincie Zuid-Holland wil de komende 10 jaar miljarden investeren. In dit programma zijn ook een drietal investeringen gericht op de Algeracorridor. Met name de eerste is iets waar we natuurlijk al heel lang naar uit kijken. Het totale programma is hier te vinden.

Verkenning Herontwerp Brienenoord Algeracorridor (€ 650 miljoen)
Wat is het eindresultaat van het project?
Tweetal multimodale oeververbinding nabij Van Brienenoordcorridor

Karakterisering van het project
Een groot deel van de inwoners in de regio rond Rotterdam woont in de oostflank rond de A16. De bereikbaarheid van/naar dit gebied is beperkt tot een aantal oeververbindingen, waaronder de Van Brienenoordbrug en de Algerabrug. Dit beperkte aantal oeververbindingen leidt tot forse omrijdbewegingen en een laag fietsgebruik. Ook het een goede noord-zuid OV verbinding ontbreekt, waardoor een verplaatsing per OV onvoldoende aantrekkelijk is. De beperkte bereikbaarheid schaadt de ruimtelijke-economische ontwikkeling van de Zuidvleugel. Een structurele oplossing is gevonden in het realiseren van een multimodale oeververbinding aan de west- en oostkant van de Van Brienenoordbrug. (Bron)

Verkenning Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde (€ 800,000)
Wat is het eindresultaat van het project?
Een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer tussen de Stormpolder en het eiland IJsselmonde

Karakterisering van het project
Het exploiteren van een veerverbinding, de aanleg van aanlandvoorzieningen en aansluitende infrastructuur. Deze verbinding moet bijdragen aan ontlasting van de Algeracorridor door het faciliteren van woon werk verkeer en scholieren. Daarnaast liggen er kansen op het gebied van recreatie. (Bron)

Verkenning Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk (€ 4 miljoen)
Wat is het eindresultaat van het project?
Een robuuster wegennet, beter bereikbare bedrijventerreinen, calamiteitenroute.

Karakterisering van het project
Ontlasting van de verkeersdruk op het dijktraject tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den Ijssel, het verbeteren van de bereikbaarheid van de desbetreffende bedrijfsterreinen en de risicospreiding in geval van een calamiteit op de Algeracorridor. (Bron)


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Problemen verkeerslichten Nijverheidstraat  

vrijdag, 1 juli 2016 13:00 by sottje

Afgelopen weken zijn er een groot aantal meldingen binnen gekomen over vertragingen die ontstaan bij de oprit van de Nijverheidstraat na een brugopening. Het blijkt soms wel 20 minuten te duren dat het verkeerslicht daar na een brugopening op groen springt.

Afgelopen week heeft het Algeracorridor platform hierover contact gezocht met de gemeente Capelle aan den IJssel. In een reactie geven zij aan op de hoogte te zijn van het probleem. Zij heb hebben dit inmiddels ook onderzocht.

De oorzaak is dat er een fout zit in de cyclus na een brugopening. Eerst mag de bus, dan het verkeer op de Algeraweg en dan zou de nijverheidstraat aan de beurt moeten zijn. En dat laatste is op dit moment niet het geval. Pas als er weer een bus voorbij is gekomen begint de cyclus opnieuw gaat ook de Nijverheidstraat weer op groen.

Waarom dit zich ineens openbaart is vooralsnog een raadsel. Wel valt het nu meer op door de vele brugopeningen.

De leverancier van de software is benadered. Gezien de regelmaat en de mate van de overlast mag verwacht worden dat hier toch enige druk op wordt gezet.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Vervroegde openingen Algerabrug  

vrijdag, 27 mei 2016 10:00 by sottje


Foto: Cor den Ouden

Vandaag maakte Rijkswaterstaat bekend dat er de komende maanden vervroegde openingen van de Algerabrug zullen zijn. De bediening start al vanaf 04:00 in plaats van 06:00. Dit in verband met de overlast van de werkzaamheden die Rijkswaterstaat tot 30 september uitvoert aan de Hollandsche IJsselkering. Dit is typerend aangezien Rijkswaterstaat vooraf aangaf geen extra hinder voor het wegverkeer te verwachtten ten opzichte van de normale situatie in deze periode. Wij wisten wel beter. 

Op zich zijn deze vervroegde openingen een hele goede zet. Al is dit natuurlijk iets waar eigenlijk vanuit zowel de scheepvaart als de weggebruikers al veel langer behoefte aan is en. Van Uden kan namelijk de Algerabrug verlichten en weggebruikers zie vlak voor de ochtendspits de brug niet meer opengaan.

 

Gebruik deze situatie dan ook om goed te monitoren wat de invloed hiervan is op zowel het scheepvaart als op het wegverkeer. En gebruik dat om straks die lans te breken voor de toekomst.

Wethouder Gerrit Boudesteijn is alvast tevreden. "Dit is een positieve maatregel voor zowel de doorstroming van het wegverkeer als de beroepsvaart. Ik zie uit naar de resultaten van deze pilot.".

Nu doorpakken wethouder!


Tags:  
Actions:   E-mail | Permalink |

Reactie collegebesluit en beschouwing vrijdagvariant  

donderdag, 7 januari 2016 23:01 by sottje

Op dinsdagavond 1 december heeft het College van Burgemeester en Wethouders tijdens een informatieve raadsbijeenkomst het besluit toegelicht om noodzakelijk onderhoud aan de Algerabrug tijdens de zomervakantie in één week uit te voeren, te starten op de maandag van week 30. De laatste dag van deze week werd als buffer aangeduid.

Veel mensen - waaronder veel ondernemers uit Krimpen en de Krimpenerwaard - vroegen zich als snel na deze bijeenkomst af waarom er eigenlijk niet al op vrijdag of donderdag werd gestart met de werkzaamheden. Een andere spreiding over weekend en week zou de lasten verdelen en de schade beperken aldus de VVD. Vertegenwoordigers van vervoersorganisaties EVO en TLN spraken hun zorgen uit.

Aan HS infra advies en het Technisch bureau in de Krimpenerwaard is gevraagd om deze 'vrijdag' variant op een zelfde manier te onderzoeken zoals ook de twee andere varianten (week/weekend) ten opzichte van elkaar zijn afgewogen.

Op december kwam het uiteindelijke besluit. Het college heeft een afweging gemaakt op basis van het advies blijft bij haar standpunt om voor de weekafsluiting startend op maandag 25 juli te kiezen. Het college is van mening dat deze variant – alles afwegende - uiteindelijk het beste scoort op de gehanteerde criteria zoals veiligheid, leefbaarheid en kosten.

 Tijd om dit advies, deze beschouwing (pdf, 3.4MB) van de vrijdagvariant zoals verwoord door TBK/HS infra advies onder de loep te nemen.

Veiligheid
Het college heeft in alle communicatie benadrukt dat veiligheid bovenaan staat. Mooi. De vrijdagvariant is namelijk veiliger dan de week en de weekend variant. Mensen kunnen in het weekend wennen aan de afsluiting waardoor er op maandag minder files zullen zijn. Dit heeft weer een positief effect op de doorgang van de hulpdiensten.

Bereikbaarheid en leefbaarheid (geluidsniveaus)
Door op vrijdag te starten zal de brug weer op vrijdag of zelfs op donderdag weer worden opgengesteld. Beperkte afsluiting op doordeweeksdagen zal gewaardeerd worden. Mooi!

Geluidsoverlast in het weekend. Terecht punt hoor. Maar we hebben het hier over één weekend. één heel weekend. Plan een leuk uitje in de mooie Krimpenerwaard in. Ga erop uit (wel via Gouda natuurlijk).

De Zondagsrust. 'De werkzaamheden zullen in ieder geval niet op prijs worden gesteld door bezoekers van de Sebakerk' staat in het originele plan van aanpak. Al wordt dat onder het kleed geveegt met 'In de beschouwing tussen variant I en II is niet lang stilgestaan bij het feit van de zondagsrust'. Zoals Stem van Krimpen terecht stelt. Kunnen de diensten niet voor 1 dag verplaatst worden naar een andere locatie? Denk in oplossingen!
En dan aanname dat 1/3e van de Krimpense inwoners weerstand zou hebben tegen het werken op zondag en daar dan de politiek verhoudingen voor gebruiken. Wat een tendentieuze aanname.

Vakantieverkeer. Echt? Vakantieverkeer? Ondernemers moeten dagelijks kilometers omrijden en in de beschouwing wordt vakantieverkeer als argument gebruikt.

Zorg over de brug zoals de huisartsenpost. Eens zorg is belangrijk. Is het daarom misschien een idee om met de huisartsen in Krimpen te praten om voor één weekend een huisartsenpost te openen in het gezondheidscentrum. Er is zelfs een buitenpoli van het IJssellandziekenhuis in het gezondheidscentrum. Vraag het ze eens.

Ondernemersbelangen
De ondernemers zien deze variant na de weekend variant het meeste zitten.

In de achterliggende periode zijn ook andere geluiden gehoord. Welke geluiden? Wees eens concreet! En ondernemers die niet op zondag werken? Mooi! Aangezien de brug in deze variant is afgesloten kunnen ze mooi thuisblijven. Wat was het probleem precies?

(Internationale) transportbedrijven zouden in het weekend niet minder gebruik maken van de Algeracorridor dan doordeweeks. Denkt men dat? Of is dat echt zo. Om te beginnen mag er in Duitsland al niet op zondag gereden worden.

Realisatie-, risico en tijdsaspecten
Bij ernstige stagnatie (> 48 uur) blijft de pijn beperkt. In de week variant zouden er naast de zondag ook extra werkdagen bijkomen waarom dan gewerkt moet worden. Bij de vrijdagvariant wordt dan eerst alleen een beroep gedaan op het weekend. Een plus dus voor de vrijdagvariant!

Werknemers die in de week voorafgaand aan de afsluiting hebben gewerkt zijn in het weekend niet inzetbaar. Dit geldt dan toch ook voor de week variant indien deze uitloopt in het aansluitend weekend? Hierover kunnen ongetwijfeld afspraken over worden gemaakt met de aannemer(s). Die hakken vaak genoeg met dit bijltje met alle werkzaamheden die her en der 's avonds en in het weekend plaatsvinden.

Het moment waarop inzichtelijk wordt in welke mate de betonprofileerlaag moet worden hersteld valt in het weekend. De kans bestaat dat er moet worden opgeschaald. Hier zal vooraf al op moeten worden geanticipeerd. inderdaad, we hebben het hier niet over het herbestraten van een straat in een woonwijk. We hebben het over een belangrijke ontsluitingsroute van de Krimpenerwaard.

De meerkosten van het weekendwerk bedragen € 55.000,-. Men stelt gelukkig zelf de vraag al. Rechtvaardigen de kosten de eventuele voordelen? Daar moet men het dinsdagavond maar eens over hebben. Er is geen duidelijk beeld van de economische schade bij ondernemers en forenzen in de regio, maar zoals TLN (Transport en Logistiek Nederland) al voorrekende op de bijeenkomst van 1 december: € 1,- per kilometer voor naar schatting 2000 vrachtauto's die via Gouda moeten rijden = € 60.000,- per dag! En dan praten we nog niet over woon/werk verkeer, pakketdiensten en tijdverlies. Het is overduidelijk dat het college geen enkele boodschap heeft aan de economische schade.

Communicatie
De voorkeur gaat terecht uit naar een aaneengesloten periode. Hierin is geen verschil tussen de week en de vrijdagvariant.

Verder zou er bij de vrijdagvariant meer druk op de openstelling en de communicatie daarvan liggen dan bij de andere varianten. Is dat zo? Ze zijn daar zelf ook nog niet helemaal uit.

Conclusie

 • Er zijn geen technische aspecten te benoemen die sterk in het voordeel spreken
  voor een variant.

  Er zijn ook geen technische aspecten te benoemen die sterk in het nadeel spreken voor een variant.
 • Het draagvlak onder inwoners is moeilijk in te schatten. Bij ondernemers is de groep tegenstemmers duidelijk, maar klinken onderhuids ook andere geluiden.
  Moeilijk in te schatten. En wat is nou dat onderhuidse andere geluid? wat doet dit punt überhaupt bij de conclusie? Dit geeft de subjectiviteit van de hele beschouwing weer.
 • Het doel van variant III is om tot minder afsluiting op doordeweekse dagen te komen. De winst zal naar verwachting de vrijdag zijn en bij optimaal verloop ook (een deel van) de donderdag. In de communicatie vooraf zal alleen de vrijdag worden genoemd.
  Klinkt als pure winst voor de ondernemer. En voor iedereen die naar het werk wil. Let op, bij de week variant loopt het uit naar het weekend met een aantal van dezelfde problemen die voor de vrijdagvariant zijn benoemd.
 • In het kader van de Zondagswet zullen de activiteiten op zondag tussen 9.00 uur en 20.00 uur stilgelegd moeten worden.
  Volgens de wet geldt de Zondagswet tot 13:00 en kan de burgemeester een vrijstelling geven. Elders in het land is het namelijk geen probleem. Nogmaals, we hebben het hier niet over een straatje wat opnieuw bestraat moet worden maar over een noodzakelijk onderhoud wat voor iedereen overlast geeft.
 • De kosten die met variant III gepaard gaan vallen € 55.000,- hoger uit.
  De vraag moet nog beantwoord worden of de kosten de eventuele voordelen verantwoorden. Maar dat weten we pas na de aan besteding van het feestje.

Overwegingen college
Het college heeft haar eigen afwegingen gemaakt naar aanleiding van dit advies. Veiligheid komt hier al niet meer aan de orde. Terwijl dit misschien wel het belangrijkste punt was:

 • Bij de vrijdag variant valt:
  i. de winst van het eerder kunnen openstellen van het werkvak op een doordeweekse dag;
  ii. de piekbelasting van geluidsoverlast in het weekend.
  Bij de week variant valt:
  i. de winst van het eerder kunnen openstellen van het werkvak in het weekend;
  ii. de piekbelasting van geluidsoverlast op een doordeweekse dag.
  Geluidsoverlast is misschien wel het enige argument. Maar het gaat hier om één weekend!
 • Het georganiseerde bedrijfsleven (TLN, OOK Krimpen aan den IJssel en Ondernemerskringen Krimpenerwaard) heeft expliciet gevraagd om een start van de werkzaamheden op vrijdagavond.
  Heel duidelijk. Voor de vrijdag variant. Met genoeg argumenten.
 • Individuele ondernemers hebben (schriftelijk) aangegeven een voorkeur te hebben voor een start op maandagochtend.
  Wat zijn hun argumenten? Die zien we nergens terug.
 • Uit (intern) ingewonnen juridisch advies blijkt dat een kerkgenootschap artikel 3 van
  de Zondagswet kan gebruiken om een juridische procedure (bestuursrechtelijk) tegen
  de gemeente te beginnen.
  Onzin, zoals eerder aangegeven geld deze beperking slechts tot 13:00 en kan de burgemeester hier dus ontheffing voor verlenen.
 • Keuze voor variant III leidt tot hogere uitvoeringskosten. Dit bedrag zou – bij een keuze voor variant I – ook kunnen worden besteed aan het aanbieden van (extra) reisalternatieven.
  Eerst moeten de kosten voor het bedrijfsleven eens worden onderzocht. Dan pas mag dit als argument gebruikt worden.

Al met al is het volgens mij dus voorbarig om te stellen dat weekvariant beter is dan de vrijdagvariant.

Op dinsdag 12 januari om 20:00 komt het groot onderhoud aan bod tijdens een informatieve commissievergadering in het raadhuis. Al zal er verder geen ander besluit vallen.

Hoe denken jullie er eigenlijk over?

Aanvulling 13:50
Advies is niet het besluit, College heeft haar eigen overweging gemaakt. Dus ook overweging college toegevoegd en voorzien van commentaar.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge