Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Geen nieuwe oeververbinding tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk  

woensdag, 17 juli 2019 12:00 by sottje

Er komt geen nieuwe oeververbinding tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk. Daarover zijn bestuurders van de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam het dinsdagavond na een marathonvergadering van zes uur eens geworden.

Deze uitkomst lag, met Rotterdam zelf als medebeslisser, overigens in de lijn der verwachtingen. Hoe men met 148 miljoen trouwens denkt een oeververbinding aan te leggen en tevens aan alle nautische regelgevingen te voldoen is mij echter een raadsel. Wethouder Bokhove was in ieder geval in haar nopjes.

De Algeracorridor mag het met een pakket aan maatregelen doen. Al in 1988 werd de toen al veel te krappe Algeracorridor uitgebreid met zijn eerste pleister, de wisselstrook op de Algerabrug. In de jaren daarna zijn er een diversiteit aan maatregelen genomen om het maximale uit de corridor te halen. De rek is er inmiddels dan ook volledig uit. Toch denkt de overheid met een zak geld van 90 miljoen de problemen op de Algeracorridor te kunnen lossen.

De grote kruising
Dat gaan ze doen met een aantal ambitieuze projecten. Het eerste project op de korte termijn is de grote kruising. Voorwaarde hierbij wel is dat bestaande plannen drastisch op de schop moeten. Vooral met de geplande aanpassingen aan de Algerabrug en het Capelseplein. De ongelijke kruising is hierbij onvermijdelijk. Al heeft men deze laatste pas op de lange termijn gepland. Ook de P+R gaat worden verplaatst wat de doorstroming absoluut gaat verbeteren. Extra is nog een fietsveer tussen Capelle en Krimpen. Eerder pogingen hiertoe zijn overigens gestrand.

Opvallende maatregel is verder het aanpassen van het bedieningsregime van de Algerabrug. Het middagregime (stopt nu om 15:30) zou al om 15u moeten stoppen om de avondspits niet met file te beginnen. Hoera!

Verandering vervoerswijze
Op middellange termijn komt de fietser meer in beeld. Er zijn snelfietsroutes en een fietsbrug tussen Krimpen en Capelle gepland. Ook wil met het OV verder opwaarderen met meer verbindingen.

Opwaarderen corridor
Op de lange termijn staan de meest ambitieuze project gepland. De Algerabrug met vier rijbanen inrichten en het herinrichten van de grote kruisingen met gelijke of ongelijkvloerse kruisingen. Het probleem is namelijk vaak niet eens zozeer de brug. Het is de infrastructuur eromheen.

Gevolgen
Het pakket aan maatregelen heeft wel tot gevolg dat er meer verkeer door dezelfde flessenhals zal moeten en dus met name Capelle- en Krimpen aan den IJssel meer overlast gaan krijgen. De Algeracorridor is al een van de meest overspannen en drukken N wegen van Nederland. Dat zal na dit pakket aan maatregelen zeker niet minder worden.

Overigens ben ik van mening dat een oeververbinding met Ridderkerk de oplossing niet was geweest. Er is een bredere visie nodig om zowel de van Brienenoord als de Algeracorridor problematiek op te lossen. Maar dat is voor een andere keer.

Detail van het pakket aan maatregelen zijn terug te vinden via deze link.


Tags:   ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Aanbieden petitie 2e kamer op 11 juni 2019  

maandag, 10 juni 2019 11:06 by sottje

Wij zijn een samenwerkende Bewoners-Organisatie-coalitie uit een gebied met 300.000 inwoners.

Voor de start van de discussies rond de oeververbinding Oost of Oost-Oost studeerde veel bewonersorganisaties al op ALLE 5 doelstellingen (zie bijlage), vastgesteld door de Minister van I&W in november 2018, om oplossingen met een breed draagvlak onder de bevolking te vinden. Belangrijke voorwaarde is wel dat een consultatieve participatie aanwezig is.

Alle democratische middelen zijn gebruikt maar van een consultatieve (hoogwaardige) participatie blijkt geen sprake te zijn.

Het is ook onduidelijk wie nu werkelijk de regie voert in een organisatie met vele betrokken instituties, het ministerie, de provincie, MRDH en de gemeente Rotterdam.

Na november 2018 bleek dat er al in juni 2019 een beslissing voor de startfase genomen zou moeten worden, terwijl bewoners pas in maart 2019 geïnformeerd werden en van participatie nog geen enkele sprake was geweest.

  1. Wij vragen uw steun om de Minister te vragen een in juli 2019 niet te kiezen voor één locatie, maar beide opties nader te onderzoeken.
    Oplossing op één locatie lost de meervoudige probleemstellingen niet op en daarom roepen de samenwerkende bewonersorganisaties ook op een regionale benadering te hanteren, zoals ook is voorgesteld aan de Provinciale Staten; 
  2. Na bestudering van de processtukken blijken deze onvolledig te zijn en omissies te bevatten. Eén van de meest in het oog springende voorbeeld is hoe men met het nautische onderwerp omgaat; 
  3. Wij vragen tevens uw steun om de Code Maatschappelijke Participatie volledig toe te laten passen door de overheden en erop toe te zien dat er sprake is van een consultatieve (hoogwaardige) participatie van bewoners zodat ook voldoende draagvlak wordt gerealiseerd;
  4. In de praktijk hebben wij proefondervindelijk ondervonden dat het Omgevingsmanagement MIRT-Verkenning Oeververbinding Regio Rotterdam niet het mandaat heeft om een consultatieve (hoogwaardige) participatie in te richten; daarmee is geen recht gedaan aan de participatiecode voor MIRT-projecten.

Door de bewoners zijn er de afgelopen periode serieuze documenten geproduceerd met constructieve en innovatieve ideeën (out-of-the-box) die een oplossing kunnen bieden voor de doelstellingen die zijn gesteld. Op documenten en brieven wordt onvoldoende tot niet gereageerd.

De door het ministerie gestelde projectdoelen omvatten een meervoudige problematiek van geheel verschillende aard. De inzet van het Omgevingsmanagement MIRTVerkenning Oeververbinding Regio Rotterdam richt zich op een oplossing op 1 locatie.

De samenwerkende Bewoners-Organisatie-coalitie voorziet een “waterbed”-effect met deze benadering en streeft met haar intensieve inzet dan ook naar een integrale aanpak waarbij verder onderzoek op 2 de locaties wordt gedaan inclusief een consultatieve (hoogwaardige) participatie.

Namens de samenwerkende Bewoners-Organisatie-coalitie,

B.J.H. van Rooij

Bijlage: Aanbieden petitie 2e kamer def 08-06-2019.pdf (95,7KB)

Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Petitie extra oeververbinding al 1000 keer ondertekend  

woensdag, 3 april 2019 01:00 by sottje

De door het Algeracorridor platform gestarte petitie voor de oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard, ook wel de Oost-Oost variant, is in iets meer dan een week tijd al meer dan 1000 keer ondertekend.

Het platform is de petitie gestart nadat het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) na een pre-verkenning voor een extra oeververbinding bij Rotterdam haar keuze had teruggebracht tot twee varianten. De Oost variant tussen Rotterdam Feyenoord en Kralingen-De Esch en de Oost-Oost variant tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard.

De petitie moet duidelijk maken dat er, naast dat deze de Brienenoordcorridor en Capelle aan den IJssel zal ontlasten, in de Krimpenerwaard veel behoefte is voor een extra oeververbinding en dat dit signaal zal worden meegenomen in de besluitvorming.

Het platform wordt gesteund door de Krimpense fracties Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, Krimpens Belang en de VVD.

De petitie kan ondertekend worden via petities.nl/petitions/oeververbinding-ridderkerk-krimpenerwaard-oost-oost


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Verzoek aan gemeenteraad Krimpen aan den IJssel om steun petitie  

vrijdag, 29 maart 2019 16:00 by sottje

Tijdens de besluitvoorbereidende raadscommissie van de gemeente Krimpen aan den IJssel op 28-03-2019 heb ik namens het platform Algeracorridor gebruik gemaakt van mijn spreekrecht. Hierbij de heb ik verzocht om steun van de gemeenteraad voor een tweede oeververbinding. Hieronder vind u de tekst.


Voorzitter en leden van de raad,

We staan bijna letterlijk en figuurlijk voor een T-Splitsing. Gaan we rechtsaf over de Algerabrug of kunnen we straks linksaf om via een nieuwe oeververbinding de Krimpenerwaard te verlaten?

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, MIRT in het kort, heeft na een Pre-verkenning haar keuze voor een extra oeververbinding bij Rotterdam teruggebracht tot twee. De Oost variant tussen Rotterdam Feyenoord en Kralingen-De Esch en de Oost-Oost variant tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard. U gaat het er vanavond nog uitgebreid over hebben.

Dagelijks rijden er namelijk ruim 45.000 voertuigen (PDF-bestand, 18.53 MB groot) over Algerabrug. Deze voertuigen rijden over een uit de jaren 50 stammende infrastructuur waar de rek inmiddels volledig uit is. En aan die infrastructuur zijn ook geen verdere optimalisaties meer mogelijk. Volgens de ANWB is de Algeracorridor de drukste N-Weg van Nederland.

En het wordt alleen maar drukker.

Los van een eventueel gebiedsbod voor extra woningen heeft de provincie Zuid-Holland de opdracht gekregen om tot 2030 nog 150.000 woningen te bouwen en tot 2040 komen daar nog eens 60.000 woningen bij. Met of zonder gebiedsbod, met of zonder extra oeververbinding. Ook de Krimpenerwaard zal uiteindelijk haar steentje bij moeten dragen.

Veel van het huidige of toekomstige verkeer wil helemaal niet over de Algerabrug. Want veel van dat verkeer dat via de Algerabrug de Krimpenerwaard verlaat gaat uiteindelijk via de van Brienenoordbrug naar het zuiden van het land. De alternatieven hiervoor zijn slechts de veerverbindingen bij Krimpen aan de Lek, Bergambacht en Schoonhoven. En de brug bij Vianen.

Hoe mooi zou het dan zijn als er naast de Algerabrug de mogelijkheid is via een extra oeververbinding de Krimpenerwaard te verlaten en zo de Algerabrug te ontlasten. Om een alternatief te hebben bij een incident of wanneer er, zoals afgelopen weken meerdere keren gebeurde, de wisselstrook weer eens in storing staat. Op dit moment zijn we bijna volledig afhankelijk van de overbelaste Algerabrug.

Een extra oeververbinding gaat ongetwijfeld een andere dimensie geven aan de verkeersstromen. Waar de Algerabrug enerzijds ontlast wordt zal deze anderzijds met nieuw verkeer te maken krijgen. Ondertussen is er dan wel een alternatief aanwezig. En ook de N210 zal mogelijk een stuk drukker worden.

Toch denk ik dat we door te kiezen voor de juiste invulling van de oeververbinding eventuele extra overlast kunnen beperken. Door te kiezen voor een multimodale brug waar niet de automobilist de prioriteit heeft maar de focus ligt op fietsen en openbaar vervoer in de vorm van bijvoorbeeld een tram. Denk hierbij aan de Erasmusbrug in Rotterdam.

Zo creëren we een extra stuk bereikbaarheid en veiligheid zonder een snelweg te maken van de N210 en de impact op de groenen Krimpenerwaard zo beperkt mogelijk te houden.

Het alternatief is dat we, zoals iemand op twitter dat mooi verwoordde, een dekentje over ons hoofd trekken en gaan afwachten wat er gebeurd. De woningbouw in de Krimpenerwaard zal stilletjes aan doorgaan terwijl de bereikbaarheid steeds meer onder druk komt en ondernemers stilletjes de Krimpenerwaard gaan verlaten.

Waar de kans op een extra oeververbinding tot voor kort een brug te ver leek (no pun inteded), is deze kans op dit moment groter dan ooit. En het is de vraag of we ooit nog zo’n kans gaan krijgen. Dus moeten we deze kans met beide handen aanpakken!

Daarom wil ik vragen of de raad de petitie van het Algeracorridor platform wil steunen om zo meer draagvlak te creëren. Een petitie voor een multimodale brug tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard.

Dank u wel.

 

Teken de petitie.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam  

maandag, 18 februari 2019 22:00 by sottje

Maandagavond was de informatiebijeenkomst over de “MIRT-Verkenning oeververbinding Regio Rotterdam”. Tijdens deze avond werd de achtergrond en de beslismomenten van de pre-verkenning toegelicht met ‘oost’ (Kralingen – Feijenoord) en ‘oost-oost’ (Ridderkerk – Krimpen aan den IJssel) als laatste twee opties. Ook werd het verdere proces en de tijdlijn toegelicht.

Al snel werd duidelijk dat het uiteindelijk allemaal draait om de Brienenoordcorridor en de doorstroming op de A16. Het doel van de extra oeververbinding is dus niet het ontlasten van de Algeracorridor. Het ontlasten van de Algeracorridor is eerder een middel om de Brienenoordcorridor te ontlasten.

Tijdens de avond kwamen daarom zaken als woningbouw, de groene Krimpenerwaard en veiligheid (in geval van overstromingen) niet aan de orde. Het draait allemaal om de doorstroming op de A16. En daar heeft de overheid € 480 miljoen voor gereserveerd.

Dan rijst nog steeds de vraag of we deze oeververbinding wel willen hebben. In zijn huidige vorm gaat het, los van het huizen- en natuur vraagstuk, namelijk nieuwe problemen met zich meebrengen. Verkeer vanuit bijvoorbeeld Gouda, Nieuwerkerk en Capelle zal bij drukte straks eerder geneigd zijn om via de Algerabrug naar het zuiden van het land te reizen en vice versa. Het is dus maar de vraag of deze oeververbinding de drukte op de Algerabrug zal verminderen. Wel zal het voor inwoners uit de Krimpenerwaard makkelijker worden om de Krimpenerwaard aan de westkant te verlaten. Een echte visie ontbrak eigenlijk.

Medio 2019 zal de keuze tussen ‘oost’ en ‘oost-oost’ worden gemaakt. En is de kans de keuze op ‘oost-oost’ gaat vallen aanwezig? De filedruk van de Algeracorridor op de Brienenoordcorridor is aanzienlijk en iets wat in ons voordeel spreekt. Dit is gelijk onze enige troefkaart. Rotterdam wil de stadsbrug erg graag en hebben ze als medebeslisser een flinke vinger in de pap. Er zal flink gelobbyd moeten worden.

Kijk voor meer informatie ook op mrdh.nl/project/mirt-verkenning-oeververbindingen-regio-rotterdam


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

informatiebijeenkomst project MIRT-verkenning oeververbinding  

maandag, 4 februari 2019 17:00 by sottje

Het project MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam doet onderzoek naar een nieuwe oeververbinding voor de Nieuwe Maas.

Hiervoor vindt op maandag 18 februari een informatiebijeenkomst plaats bij Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8 in Krimpen aan den IJssel. U kunt om 18.45 uur binnenlopen en om 19.00 uur start een korte gezamenlijke toelichting, waarna er tot 20.30 uur gelegenheid is om de resultaten van de onderzoeken, de besluitvorming en het vervolg uitgebreider te bekijken en te bespreken met de projectleden van de MIRT-verkenning.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.oeververbinding.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel


Tags:   , , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge