Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Even voorstellen  

zondag, 5 februari 2017 12:02 by sottje

Het Algeracorridor platform heeft er de afgelopen maanden een hoop volgers bijgekregen. Tijd om even opnieuw een introductie  te geven over het platform een mijzelf .

Mijn naam is Jeroen van Gent uit Krimpen aan den IJssel en ben in het dagelijks leven IT consultant. Het Algeracorridor platform is een burgerinitiatief waar ik in 2011 mee ben gestart. Het is begonnen als eenvoudige blog waarin ik problemen identificeerde en quick wins voorstelde. Inmiddels is het platform vooral actief op social media. 


Op basis van de blog ben ik in 2012 door de Verkeersonderneming gevraagd mee te werken aan het beter benutten programma waar onder andere de aanpassing van de wisselstrook en de extra rijstrook bij Capelsebrug het gevolg van zijn. Ook de fietsenregeling, helaas beëindigd, is hier uit voortgekomen.

Ook heeft het platform een tijd samengewerkt met de gemeente Krimpen aan den IJssel. Vooral op gebied van communicatie heeft dit veel opgeleverd. Inmiddels zijn er ook contacten bij de gemeente Capelle, bij de provincie Zuid-Holland en ook Rijkswaterstaat doet steeds meer mee.

Het platform denkt zelf niet de oplossing voor het Algeracorridor probleem te hebben. Wel probeert het platform het probleem op de agenda te houden, een community te creëren die met elkaar kan nadenken over die oplossingen en die met elkaar druk kunnen zetten op de lokale en landelijke overheid.

Ja, er is nog een lange weg te gaan. Toch zijn er de laatste tijd steeds meer partijen opgestaan die de noodzaak van een betere ontsluiting inzien. Het bestuurlijk platform Algeracorridor, Regio Midden Holland, Visie Krimpenerwaard en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Ik geloof in de lange adem. Met elkaar kunnen we zorgen voor een bereikbare Krimpenerwaard!


Tags:   , , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Vervroegde openingen Algerabrug  

vrijdag, 27 mei 2016 10:00 by sottje


Foto: Cor den Ouden

Vandaag maakte Rijkswaterstaat bekend dat er de komende maanden vervroegde openingen van de Algerabrug zullen zijn. De bediening start al vanaf 04:00 in plaats van 06:00. Dit in verband met de overlast van de werkzaamheden die Rijkswaterstaat tot 30 september uitvoert aan de Hollandsche IJsselkering. Dit is typerend aangezien Rijkswaterstaat vooraf aangaf geen extra hinder voor het wegverkeer te verwachtten ten opzichte van de normale situatie in deze periode. Wij wisten wel beter. 

Op zich zijn deze vervroegde openingen een hele goede zet. Al is dit natuurlijk iets waar eigenlijk vanuit zowel de scheepvaart als de weggebruikers al veel langer behoefte aan is en. Van Uden kan namelijk de Algerabrug verlichten en weggebruikers zie vlak voor de ochtendspits de brug niet meer opengaan.

 

Gebruik deze situatie dan ook om goed te monitoren wat de invloed hiervan is op zowel het scheepvaart als op het wegverkeer. En gebruik dat om straks die lans te breken voor de toekomst.

Wethouder Gerrit Boudesteijn is alvast tevreden. "Dit is een positieve maatregel voor zowel de doorstroming van het wegverkeer als de beroepsvaart. Ik zie uit naar de resultaten van deze pilot.".

Nu doorpakken wethouder!


Tags:  
Actions:   E-mail | Permalink |

Werkzaamheden Rijkswaterstaat vlakbij Hollandsche IJsselkering  

vrijdag, 15 april 2016 11:04 by sottje

Rijkswaterstaat voert van 15 april tot en met 30 september grote onderhoudswerkzaamheden uit bij de Hollandsche IJsselkering. Deze werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een nieuwe damwand, het afzinken van een kabelkoker en het aanbrengen van bodembescherming. De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van maandag t/m vrijdag, incidenteel op zaterdag, tussen 06.00 en 16.00 uur. Het kan voorkomen dat er doorgewerkt wordt tot 19.00 uur ’s avonds.

Werkzaamheden noodzakelijk voor veiligheid

De Hollandsche IJsselkering is als stormvloedkering onderdeel van een primaire waterkering en heeft dus een belangrijke waterkerende functie. Primaire waterkeringen worden, om veiligheidsredenen, regelmatig getoetst op hun waterkerende functie. Uit de laatste toets is gebleken dat het nodig is om diverse stabiliserende werkzaamheden uit te voeren. Hiermee blijft de waterkerende functie en de veiligheid voor de omgeving gegarandeerd

Welke hinder brengt dit met zich mee?

Omgeving
Vooral bij het aanbrengen van de damwanden in de periode van eind april tot half mei (in totaal ongeveer 7 werkdagen) treedt enige geluidsoverlast en trillingen op in de omgeving. De overlast wordt tot een minimum beperkt. Alle omwonenden zijn inmiddels van de werkzaamheden op de hoogte gebracht via een informatiebrief.

Scheepvaart
Als gevolg van de werkzaamheden is doorgang van de Hollandsche IJsselkering over de volle breedte van 15 april t/m 30 september 2016 op werkdagen (maandag t/m vrijdag, incidenteel op zaterdag) gestremd tussen 06.30 en 19.00 uur. De scheepvaart kan gebruik maken van de naastliggende schutsluis. Deze sluis blijft altijd bereikbaar voor de scheepvaart.

Wegverkeer
De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd met behulp van drijvend materieel. Ook bijna alle materialen worden via het water aangevoerd. Daardoor is er geen of nauwelijks extra vrachtverkeer nodig. Rijkswaterstaat verwacht geen extra hinder voor het wegverkeer ten opzichte van de normale situatie in deze periode.

Monitoring
Rijkswaterstaat monitort de hinder voor scheepvaart en wegverkeer. Indien nodig worden aanvullende maatregelen getroffen


Tags:  
Actions:   E-mail | Permalink |

Nachtelijke stremming Algerabrug 1 en 2 december  

donderdag, 26 november 2015 14:11 by sottje

In de nacht van maandag 30 november op dinsdag 1 december tussen 01.00 en 05.00 uur en in de nacht van dinsdag 1 december op woensdag 2 december 2015 tussen 01.00 en 05.00 uur laat Rijkswaterstaat een functionele veiligheidstest uitvoeren aan de Algerabrug. Dit betekent dat het verkeer ’s nachts rekening moet houden met wachttijden voor de brug. Het doel van de test is om de veiligheid van het verkeer ook in de toekomst te garanderen.


Foto: Jeroen van Zomeren

Bij Algerabrug korter dan normaal
De landelijke test bij beweegbare objecten duurt normaal acht uur. Gezien de ligging van de Algerabrug is dit niet mogelijk, daarom is gekozen de test in twee keer vier uur uit te laten voeren. Ook is ervoor gekozen om de test in blokken van maximaal een half uur te doen. Tijdens dat half uur is de brug gestremd. Daarna krijgt het verkeer weer toestemming om de brug te passeren. Om het verkeer in goede banen te leiden, worden verkeersregelaars ingezet.
Uitgangspunt is dat de hulpdiensten te allen tijde de brug ongehinderd passeren.

Functionele veiligheidstest
In de bovengenoemde nachten gaat het om een functionele veiligheidstest om te controleren of de Algerabrug in elke toestand veilig blijft. Denk aan spanningsuitval of een storing aan een kritiek onderdeel. Er wordt gekeken of de elektronische installatie en besturing van de brug goed werken. De Algerabrug is veilig voor het verkeer, maar tijdens deze test worden bijzondere omstandigheden nagebootst. Het doel hiervan is om de veiligheid van het verkeer ook in de toekomst te garanderen.

Onderdeel van programma IMPAKT
Rijkswaterstaat controleert met het programma IMPAKT elk beweegbaar kunstwerk in Nederland volgens één landelijke norm. Bij elk ontwerp wordt al vooraf scherp gelet op de veiligheid, maar nu worden alle beweegbare objecten in Nederland voor de zekerheid volgens deze norm getest. Elk aspect van veiligheid wordt gecontroleerd: Cybersecurity, Fysieke Beveiliging, beheersprocessen en Functionele Veiligheid.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Afspraken over opening Algerabrug 'grote stap'  

dinsdag, 3 maart 2015 11:03 by sottje

Door Gert Onnink:

Brug in zomer nog maar één keer per uur open
De files rond de Algerabrug zijn niet voorbij, maar de gemeente Krimpen aan den IJssel is toch tevreden met de aangepaste openingstijden van de oeververbinding. Een definitieve oplossing van de verkeersproblemen duurt nog wel een jaar of 10, zeggen de wethouders.

Eigenlijk, zo begint wethouder Gerrit Boudesteijn (Leefbaar Krimpen, mobiliteit), is de kiem voor de deal met Rijkswaterstaat al in oktober gelegd. Toen gaf de gemeente Krimpen aan den IJssel aan hoe de openingstijden van de Algerabrug verbeterd zouden moeten worden.

Vorige week woensdag zaten beide partijen om de tafel. De uitkomsten stemden Krimpen tevreden: de gevreesde opening van de Algerabrug van 15.50 uur is van de baan. Verder gaat de verbinding over de Hollandsche IJssel in de zomer nog maar één keer per uur open. ,,We hebben onze insteek gehaald,'' vat wethouder Marco Oosterwijk (SGP, economie) samen. ,,Dit is een grote stap en daar zijn we zeer content mee.''

De Krimpense bestuurder stelt vast dat er meer partijen ingenomen zijn met de uitkomst. ,,De ondernemers, maar ook de gemeente Krimpenerwaard. We zien dat er ook veel verkeer vanuit de Krimpenerwaard en zelfs Lopikerwaard over de N210 en de Algerabrug gaat.''

De oplossing betekent in elk geval dat de Algerabrug in de zomertijd minder vaak open hoeft voor de pleziervaart, iets wat veel automobilisten een doorn in het oog was. Het bedrijfsleven kraakte de ongewenste passages van talloze 'klompen met zeiltje' die voor files zorgden.

Over de beroepsvaart zijn geen aparte afspraken gemaakt. ,,Ik stel vast dat de meeste schepen onder de brug door kunnen,'' zegt Oosterwijk. De Alphense containervervoerder Van Uden, die veel gebruikmaakt van de Algerabrug, verwijst hij door naar Rijkswaterstaat. ,,Wij hebben begrepen dat daar de deur voor Van Uden open staat.''

Lange adem
De afspraken met Rijkswaterstaat gelden voor onbepaalde tijd. De twee betrokken wethouders erkennen dat een definitieve oplossing van de verkeersproblemen op en rond de Algerabrug een kwestie van lange adem is. De eventuele komst van een extra of uitgebreidere oeververbinding ligt ergens tussen 2024 en 2028. Wethouder Boudesteijn spreekt van een 'stip aan de horizon'. ,,Het is aan ons om dat in politiek Den Haag en bij de Metropoolregio op de agenda te krijgen en te houden,'' zegt Oosterwijk.

In de tussentijd moet met andere aanpassingen het fileleed worden beperkt. Een betere communicatie en de inzet van sociale media worden geopperd. Verder kijkt Boude-steijn uit naar de proef die IHC en Hollandia nu doen met een fiets/voetveer naar Bolnes. Daarvan maken dagelijks 150 mensen gebruik. ,,De verkeersinstallaties doen het beter, er komen voor juni informatieborden, we pakken de afslag aan de Capelse kant aan en werken aan het busstation.''

Maar de files weg? Oosterwijk: ,,Dat gaat nooit gebeuren, maar dat geldt voor de hele regio.''

bron: AD 28-02-2015


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Nieuwe openingstijden Algerabrug  

donderdag, 19 februari 2015 19:02 by sottje

Rijkswaterstaat en de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben woensdag 18 februari nieuwe afspraken gemaakt over de bediening van de Algerabrug. Op verzoek van wethouder Boudesteijn heeft Rijkswaterstaat aan de hand van een reguliere evaluatie de brugopeningen beoordeeld, mede in relatie tot de verkeersdrukte. Tot tevredenheid van de wethouder heeft Rijkswaterstaat aangegeven de brugbediening voor de recreatievaart terug te brengen van twee naar één keer per uur. Dit past binnen het beleid van de Staande Mastroute. De openingen voor de recreatievaart vinden enkel nog om 20 minuten over het hele uur plaats. De laatste vaste brugopening voor aanvang van de avondspits is dan om 15.20 uur. Voor de beroepsvaart hebben deze nieuwe afspraken geen gevolgen; de bedieningstijden blijven ongewijzigd.


Geen apart bedieningsregime
Met deze afspraken is er geen sprake meer van een apart bedieningsregime voor de recreatievaart gedurende de zomerperiode. Op aandringen van vorige colleges is deze periode met twee openingen per uur al flink ingekort: van 1 april tot 1 oktober tot de periode van 1 juli tot 1 september. De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat op dringend verzoek van de wethouders Boudesteijn en Oosterwijk onderzocht of het bedieningsregime van de Algerabrug ten gunste van het wegverkeer kan worden aangepast. Dit blijkt inderdaad mogelijk te zijn zonder dat daarmee de afspraken over de Staande Mastroute in gevaar komen. Rijkswaterstaat gaat wel nauwkeurig de veiligheid op het water monitoren. Wellicht zijn daar extra voorzieningen voor de recreatievaart nodig.

Wethouder Boudesteijn: “Ik ben blij met de afspraken die zijn gemaakt. Mijn vertrouwen in Rijkswaterstaat is bevestigd.”
Als handreiking naar het recreatieverkeer zal Rijkswaterstaat de Algerabrug in de zomerperiode in de avonduren op afroep vanaf 18.30 uur kunnen openen. Nu is dat nog tussen 19.00 en 20.00 uur. Wethouder Boudesteijn verwacht dat dit in de vakantieperiode niet tot problemen voor het wegverkeer zal leiden.

Nieuwe afspraken passen in visie
De nieuwe afspraken passen in de visie van Rijk en gemeenten op de bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Herontwerp van de Brienenoord- en Algeracorridor is binnen deze visie één van de vier prioritaire projecten. Vooruitlopend op structurele ingrepen zijn in 2014 en worden in 2015 diverse maatregelen getroffen in het kader van het Programma Beter Benutten Rotterdam.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Overleg tussen Rijkswaterstaat en gemeente Krimpen aan den IJssel  

woensdag, 18 februari 2015 12:02 by sottje

Vanmiddag is het overleg tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Krimpen aan den IJssel. En ze hebben een volle agenda.

Wat betreft de bedieningstijden van de Algerabrug het volgende: De uitkomsten van het onderzoek naar minder brugopeningen in de zomer, openstelling beperken bij incidenten met extreme files tot gevolg (storing wisselstrook), de reactie van Rijkswaterstaat op recente schriftelijke vragen PVDA en Stem van krimpen, brugopeningen ook in de nacht naar aanleiding van Containerterminal/Van Uden discussie, brugopeningen wanneer de kering naar beneden is, bediening van de Algerabrug op afroep van te voren melden op social media (handig!), extra brugopeningen bij werkzaamheden en bijzondere transporten en bijzondere wegtransporten.

Ook zal het varen in konvooi besproken worden besproken. Iets wat het aantal brugopeningen flink kan beperken volgens mij. De gevolgen van de rit van de Tour de France op zondag 5 juli. De stand van zaken van het bestuurlijk platform Algeracorridor en als laatste de aansluiting van Rijkswaterstaat bij Algera-corridor.nl. Samen bereiken we immers veel meer. Sluit je aan Rijkswaterstaat?


Tags:   ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Iedereen wil wel iets van de Algerabrug  

zondag, 15 februari 2015 15:02 by sottje

2 weken geleden ben ik op bezoek geweest bij de initiatiefnemer van het burgerinitiatief ‘Brug omlaag in spits’ in Boskoop om te kijken hoe zij de zaken aanpakken. Waar bij ons de brug dicht blijft in de spits, gaat deze in boskoop voor elk schip open. En met de komst de Alphense containerterminal Alpherium is het aantal schepen alleen maar toegenomen. Zij hebben 1250 handtekeningen verzameld en het burgerinitiatief voorgelegd aan de provincie. Ook de Algerabrug krijgt meer en meer met deze containerschepen te maken.


bron: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

Op 5 februari was er in de gemeente Krimpen aan den IJssel een informatieve commissie vergadering waarin er werd ingegaan op de raadsinformatiebrief openingstijden brug en de schriftelijke vragen van de PVDA en Stem van Krimpen" naar aanleiding van deze brief.

Tijdens de vergadering werd geconstateerd dat het laten vervallen van de brugopening van 15:50 tijdens de zomerperiode en het terugbrengen tot één opening in plaats van twee in dezelfde periode allerminst zeker is. Het betreft vooralsnog slechts een onderzoek. Het is nog wachten op de uitkomst van dit onderzoek.

Stem van Krimpen en de VVD vroegen zich af of Rijkswaterstaat wel doordrongen is van de economische schade. Nieuwe verkeersintensiteit metingen zijn gewenst. Ook wat betreft de verwachting naar de toekomst toe om Rijkswaterstaat de urgentie in te laten zien. De PVDA heeft terecht geconstateerd dat de Algerabrug in de zomer tot wel 4 keer vaker open gaat dan andere bruggen op de Staande Mast route. Ook iets wat onderzocht moet worden.

Wat ons terugbrengt bij de Alphense containerterminal. Stem van Krimpen heeft contact gehad met Van Uden. Deze geeft aan dat ze ook graag 's nachts de Algerabrug zouden passeren. Nu kunnen ze pas om 06:00 door de brug waardoor ze de brugopening bij Gouda missen en daar moeten wachten tot 10:27 waardoor ze pas rond 12 uur in Alphen zijn. Door de brug 's nachts te openen ontlasten we de brug overdag en zijn de schepen eerder in Alphen. Het containervervoer over water zal alleen maar verder toenemen. Rijkswaterstaat roept ondertussen weer eens dat er geen geld is.

Al met al is er weer genoeg materiaal in te brengen tijdens het overleg met Rijkswaterstaat op 18 februari. Deze keer niet in goede harmonie, maar met de vuist op tafel.

Update:
Het CDA ziet een complot:


Tags:   , , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge