Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Aanbieden petitie 2e kamer op 11 juni 2019  

maandag, 10 juni 2019 11:06 by sottje

Wij zijn een samenwerkende Bewoners-Organisatie-coalitie uit een gebied met 300.000 inwoners.

Voor de start van de discussies rond de oeververbinding Oost of Oost-Oost studeerde veel bewonersorganisaties al op ALLE 5 doelstellingen (zie bijlage), vastgesteld door de Minister van I&W in november 2018, om oplossingen met een breed draagvlak onder de bevolking te vinden. Belangrijke voorwaarde is wel dat een consultatieve participatie aanwezig is.

Alle democratische middelen zijn gebruikt maar van een consultatieve (hoogwaardige) participatie blijkt geen sprake te zijn.

Het is ook onduidelijk wie nu werkelijk de regie voert in een organisatie met vele betrokken instituties, het ministerie, de provincie, MRDH en de gemeente Rotterdam.

Na november 2018 bleek dat er al in juni 2019 een beslissing voor de startfase genomen zou moeten worden, terwijl bewoners pas in maart 2019 geïnformeerd werden en van participatie nog geen enkele sprake was geweest.

  1. Wij vragen uw steun om de Minister te vragen een in juli 2019 niet te kiezen voor één locatie, maar beide opties nader te onderzoeken.
    Oplossing op één locatie lost de meervoudige probleemstellingen niet op en daarom roepen de samenwerkende bewonersorganisaties ook op een regionale benadering te hanteren, zoals ook is voorgesteld aan de Provinciale Staten; 
  2. Na bestudering van de processtukken blijken deze onvolledig te zijn en omissies te bevatten. Eén van de meest in het oog springende voorbeeld is hoe men met het nautische onderwerp omgaat; 
  3. Wij vragen tevens uw steun om de Code Maatschappelijke Participatie volledig toe te laten passen door de overheden en erop toe te zien dat er sprake is van een consultatieve (hoogwaardige) participatie van bewoners zodat ook voldoende draagvlak wordt gerealiseerd;
  4. In de praktijk hebben wij proefondervindelijk ondervonden dat het Omgevingsmanagement MIRT-Verkenning Oeververbinding Regio Rotterdam niet het mandaat heeft om een consultatieve (hoogwaardige) participatie in te richten; daarmee is geen recht gedaan aan de participatiecode voor MIRT-projecten.

Door de bewoners zijn er de afgelopen periode serieuze documenten geproduceerd met constructieve en innovatieve ideeën (out-of-the-box) die een oplossing kunnen bieden voor de doelstellingen die zijn gesteld. Op documenten en brieven wordt onvoldoende tot niet gereageerd.

De door het ministerie gestelde projectdoelen omvatten een meervoudige problematiek van geheel verschillende aard. De inzet van het Omgevingsmanagement MIRTVerkenning Oeververbinding Regio Rotterdam richt zich op een oplossing op 1 locatie.

De samenwerkende Bewoners-Organisatie-coalitie voorziet een “waterbed”-effect met deze benadering en streeft met haar intensieve inzet dan ook naar een integrale aanpak waarbij verder onderzoek op 2 de locaties wordt gedaan inclusief een consultatieve (hoogwaardige) participatie.

Namens de samenwerkende Bewoners-Organisatie-coalitie,

B.J.H. van Rooij

Bijlage: Aanbieden petitie 2e kamer def 08-06-2019.pdf (95,7KB)

Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Petitie extra oeververbinding al 1000 keer ondertekend  

woensdag, 3 april 2019 01:00 by sottje

De door het Algeracorridor platform gestarte petitie voor de oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard, ook wel de Oost-Oost variant, is in iets meer dan een week tijd al meer dan 1000 keer ondertekend.

Het platform is de petitie gestart nadat het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) na een pre-verkenning voor een extra oeververbinding bij Rotterdam haar keuze had teruggebracht tot twee varianten. De Oost variant tussen Rotterdam Feyenoord en Kralingen-De Esch en de Oost-Oost variant tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard.

De petitie moet duidelijk maken dat er, naast dat deze de Brienenoordcorridor en Capelle aan den IJssel zal ontlasten, in de Krimpenerwaard veel behoefte is voor een extra oeververbinding en dat dit signaal zal worden meegenomen in de besluitvorming.

Het platform wordt gesteund door de Krimpense fracties Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, Krimpens Belang en de VVD.

De petitie kan ondertekend worden via petities.nl/petitions/oeververbinding-ridderkerk-krimpenerwaard-oost-oost


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge