Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Reactie collegebesluit en beschouwing vrijdagvariant  

donderdag, 7 januari 2016 23:01 by sottje

Op dinsdagavond 1 december heeft het College van Burgemeester en Wethouders tijdens een informatieve raadsbijeenkomst het besluit toegelicht om noodzakelijk onderhoud aan de Algerabrug tijdens de zomervakantie in één week uit te voeren, te starten op de maandag van week 30. De laatste dag van deze week werd als buffer aangeduid.

Veel mensen - waaronder veel ondernemers uit Krimpen en de Krimpenerwaard - vroegen zich als snel na deze bijeenkomst af waarom er eigenlijk niet al op vrijdag of donderdag werd gestart met de werkzaamheden. Een andere spreiding over weekend en week zou de lasten verdelen en de schade beperken aldus de VVD. Vertegenwoordigers van vervoersorganisaties EVO en TLN spraken hun zorgen uit.

Aan HS infra advies en het Technisch bureau in de Krimpenerwaard is gevraagd om deze 'vrijdag' variant op een zelfde manier te onderzoeken zoals ook de twee andere varianten (week/weekend) ten opzichte van elkaar zijn afgewogen.

Op december kwam het uiteindelijke besluit. Het college heeft een afweging gemaakt op basis van het advies blijft bij haar standpunt om voor de weekafsluiting startend op maandag 25 juli te kiezen. Het college is van mening dat deze variant – alles afwegende - uiteindelijk het beste scoort op de gehanteerde criteria zoals veiligheid, leefbaarheid en kosten.

 Tijd om dit advies, deze beschouwing (pdf, 3.4MB) van de vrijdagvariant zoals verwoord door TBK/HS infra advies onder de loep te nemen.

Veiligheid
Het college heeft in alle communicatie benadrukt dat veiligheid bovenaan staat. Mooi. De vrijdagvariant is namelijk veiliger dan de week en de weekend variant. Mensen kunnen in het weekend wennen aan de afsluiting waardoor er op maandag minder files zullen zijn. Dit heeft weer een positief effect op de doorgang van de hulpdiensten.

Bereikbaarheid en leefbaarheid (geluidsniveaus)
Door op vrijdag te starten zal de brug weer op vrijdag of zelfs op donderdag weer worden opgengesteld. Beperkte afsluiting op doordeweeksdagen zal gewaardeerd worden. Mooi!

Geluidsoverlast in het weekend. Terecht punt hoor. Maar we hebben het hier over één weekend. één heel weekend. Plan een leuk uitje in de mooie Krimpenerwaard in. Ga erop uit (wel via Gouda natuurlijk).

De Zondagsrust. 'De werkzaamheden zullen in ieder geval niet op prijs worden gesteld door bezoekers van de Sebakerk' staat in het originele plan van aanpak. Al wordt dat onder het kleed geveegt met 'In de beschouwing tussen variant I en II is niet lang stilgestaan bij het feit van de zondagsrust'. Zoals Stem van Krimpen terecht stelt. Kunnen de diensten niet voor 1 dag verplaatst worden naar een andere locatie? Denk in oplossingen!
En dan aanname dat 1/3e van de Krimpense inwoners weerstand zou hebben tegen het werken op zondag en daar dan de politiek verhoudingen voor gebruiken. Wat een tendentieuze aanname.

Vakantieverkeer. Echt? Vakantieverkeer? Ondernemers moeten dagelijks kilometers omrijden en in de beschouwing wordt vakantieverkeer als argument gebruikt.

Zorg over de brug zoals de huisartsenpost. Eens zorg is belangrijk. Is het daarom misschien een idee om met de huisartsen in Krimpen te praten om voor één weekend een huisartsenpost te openen in het gezondheidscentrum. Er is zelfs een buitenpoli van het IJssellandziekenhuis in het gezondheidscentrum. Vraag het ze eens.

Ondernemersbelangen
De ondernemers zien deze variant na de weekend variant het meeste zitten.

In de achterliggende periode zijn ook andere geluiden gehoord. Welke geluiden? Wees eens concreet! En ondernemers die niet op zondag werken? Mooi! Aangezien de brug in deze variant is afgesloten kunnen ze mooi thuisblijven. Wat was het probleem precies?

(Internationale) transportbedrijven zouden in het weekend niet minder gebruik maken van de Algeracorridor dan doordeweeks. Denkt men dat? Of is dat echt zo. Om te beginnen mag er in Duitsland al niet op zondag gereden worden.

Realisatie-, risico en tijdsaspecten
Bij ernstige stagnatie (> 48 uur) blijft de pijn beperkt. In de week variant zouden er naast de zondag ook extra werkdagen bijkomen waarom dan gewerkt moet worden. Bij de vrijdagvariant wordt dan eerst alleen een beroep gedaan op het weekend. Een plus dus voor de vrijdagvariant!

Werknemers die in de week voorafgaand aan de afsluiting hebben gewerkt zijn in het weekend niet inzetbaar. Dit geldt dan toch ook voor de week variant indien deze uitloopt in het aansluitend weekend? Hierover kunnen ongetwijfeld afspraken over worden gemaakt met de aannemer(s). Die hakken vaak genoeg met dit bijltje met alle werkzaamheden die her en der 's avonds en in het weekend plaatsvinden.

Het moment waarop inzichtelijk wordt in welke mate de betonprofileerlaag moet worden hersteld valt in het weekend. De kans bestaat dat er moet worden opgeschaald. Hier zal vooraf al op moeten worden geanticipeerd. inderdaad, we hebben het hier niet over het herbestraten van een straat in een woonwijk. We hebben het over een belangrijke ontsluitingsroute van de Krimpenerwaard.

De meerkosten van het weekendwerk bedragen € 55.000,-. Men stelt gelukkig zelf de vraag al. Rechtvaardigen de kosten de eventuele voordelen? Daar moet men het dinsdagavond maar eens over hebben. Er is geen duidelijk beeld van de economische schade bij ondernemers en forenzen in de regio, maar zoals TLN (Transport en Logistiek Nederland) al voorrekende op de bijeenkomst van 1 december: € 1,- per kilometer voor naar schatting 2000 vrachtauto's die via Gouda moeten rijden = € 60.000,- per dag! En dan praten we nog niet over woon/werk verkeer, pakketdiensten en tijdverlies. Het is overduidelijk dat het college geen enkele boodschap heeft aan de economische schade.

Communicatie
De voorkeur gaat terecht uit naar een aaneengesloten periode. Hierin is geen verschil tussen de week en de vrijdagvariant.

Verder zou er bij de vrijdagvariant meer druk op de openstelling en de communicatie daarvan liggen dan bij de andere varianten. Is dat zo? Ze zijn daar zelf ook nog niet helemaal uit.

Conclusie

 • Er zijn geen technische aspecten te benoemen die sterk in het voordeel spreken
  voor een variant.

  Er zijn ook geen technische aspecten te benoemen die sterk in het nadeel spreken voor een variant.
 • Het draagvlak onder inwoners is moeilijk in te schatten. Bij ondernemers is de groep tegenstemmers duidelijk, maar klinken onderhuids ook andere geluiden.
  Moeilijk in te schatten. En wat is nou dat onderhuidse andere geluid? wat doet dit punt überhaupt bij de conclusie? Dit geeft de subjectiviteit van de hele beschouwing weer.
 • Het doel van variant III is om tot minder afsluiting op doordeweekse dagen te komen. De winst zal naar verwachting de vrijdag zijn en bij optimaal verloop ook (een deel van) de donderdag. In de communicatie vooraf zal alleen de vrijdag worden genoemd.
  Klinkt als pure winst voor de ondernemer. En voor iedereen die naar het werk wil. Let op, bij de week variant loopt het uit naar het weekend met een aantal van dezelfde problemen die voor de vrijdagvariant zijn benoemd.
 • In het kader van de Zondagswet zullen de activiteiten op zondag tussen 9.00 uur en 20.00 uur stilgelegd moeten worden.
  Volgens de wet geldt de Zondagswet tot 13:00 en kan de burgemeester een vrijstelling geven. Elders in het land is het namelijk geen probleem. Nogmaals, we hebben het hier niet over een straatje wat opnieuw bestraat moet worden maar over een noodzakelijk onderhoud wat voor iedereen overlast geeft.
 • De kosten die met variant III gepaard gaan vallen € 55.000,- hoger uit.
  De vraag moet nog beantwoord worden of de kosten de eventuele voordelen verantwoorden. Maar dat weten we pas na de aan besteding van het feestje.

Overwegingen college
Het college heeft haar eigen afwegingen gemaakt naar aanleiding van dit advies. Veiligheid komt hier al niet meer aan de orde. Terwijl dit misschien wel het belangrijkste punt was:

 • Bij de vrijdag variant valt:
  i. de winst van het eerder kunnen openstellen van het werkvak op een doordeweekse dag;
  ii. de piekbelasting van geluidsoverlast in het weekend.
  Bij de week variant valt:
  i. de winst van het eerder kunnen openstellen van het werkvak in het weekend;
  ii. de piekbelasting van geluidsoverlast op een doordeweekse dag.
  Geluidsoverlast is misschien wel het enige argument. Maar het gaat hier om één weekend!
 • Het georganiseerde bedrijfsleven (TLN, OOK Krimpen aan den IJssel en Ondernemerskringen Krimpenerwaard) heeft expliciet gevraagd om een start van de werkzaamheden op vrijdagavond.
  Heel duidelijk. Voor de vrijdag variant. Met genoeg argumenten.
 • Individuele ondernemers hebben (schriftelijk) aangegeven een voorkeur te hebben voor een start op maandagochtend.
  Wat zijn hun argumenten? Die zien we nergens terug.
 • Uit (intern) ingewonnen juridisch advies blijkt dat een kerkgenootschap artikel 3 van
  de Zondagswet kan gebruiken om een juridische procedure (bestuursrechtelijk) tegen
  de gemeente te beginnen.
  Onzin, zoals eerder aangegeven geld deze beperking slechts tot 13:00 en kan de burgemeester hier dus ontheffing voor verlenen.
 • Keuze voor variant III leidt tot hogere uitvoeringskosten. Dit bedrag zou – bij een keuze voor variant I – ook kunnen worden besteed aan het aanbieden van (extra) reisalternatieven.
  Eerst moeten de kosten voor het bedrijfsleven eens worden onderzocht. Dan pas mag dit als argument gebruikt worden.

Al met al is het volgens mij dus voorbarig om te stellen dat weekvariant beter is dan de vrijdagvariant.

Op dinsdag 12 januari om 20:00 komt het groot onderhoud aan bod tijdens een informatieve commissievergadering in het raadhuis. Al zal er verder geen ander besluit vallen.

Hoe denken jullie er eigenlijk over?

Aanvulling 13:50
Advies is niet het besluit, College heeft haar eigen overweging gemaakt. Dus ook overweging college toegevoegd en voorzien van commentaar.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Algerabrug in zomervakantie 2016 een week afgesloten voor groot onderhoud  

maandag, 30 november 2015 20:11 by sottje

In 2016 moet er groot onderhoud worden uitgevoerd aan de aanbrug van de Algerabrug in Krimpen aan den IJssel. Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren is er gekozen om de brug in week 30 (25 juli tot 31 juli, 3e week schoolvakantie/ 1e week bouwvak) af te sluiten voor het verkeer. De Algerabrug blijft in deze periode open voor hulpdiensten, (brom)fietsers en voetgangers.

Waarom deze werkzaamheden
De Algeracorridor verbindt het achterland van de Krimpenerwaard met de regio Rotterdam. Gezien het regionale belang van deze verbinding is de beschikbaarheid van een goede wegconstructie van groot belang. Groot onderhoud in 2016 is dringend noodzakelijk. Uitstellen van het onderhoud vergroot de kans op onverwachte problemen. Ook zorgt uitstel voor grotere werkzaamheden die in een langere periode uitgevoerd moeten worden.
Door de enorme verkeersbelasting is het wegdek aan slijtage onderhevig. Als gevolg van jarenlange indringing van dooizouten is er betonrot ontstaan onder het asfalt. Om dit afbraakproces bij de bron aan te pakken is groot onderhoud noodzakelijk. Door de asfaltverharding en voegconstructies te vernieuwen wordt verdere indringing van dooizouten tegengegaan. Hierom worden in de zomer van 2016 de betonlaag onder het asfalt, de betonschade aan de schampkanten en de voegconstructies vernieuwd. Na deze werkzaamheden krijgt de aanbrug een nieuwe asfaltlaag.

Waarom een weekafsluiting
Het groot onderhoud aan de hoofdrijbanen van de Algerabrug is van urgent belang. Voor deze werkzaamheden zijn twee varianten door een extern ingenieursbureau nader uitgewerkt. Hierbij is gekeken naar een afsluiting van 1 week of een afsluiting van 3 a 4 weekenden. Over de twee varianten zijn er diverse gesprekken gevoerd met onder andere hulpdiensten, ondernemers, wegbeheerders en OV-partijen.
Het college van Krimpen aan den IJssel kiest –alles afwegende– voor een korte, maar hevige afsluiting in de vorm van een aaneengesloten periode van een week in de bouwvak. Bij een afsluiting van een week kunnen de hulpdiensten de aanrijtijden garanderen. Bovendien kan de kwaliteit van het werk beter gegarandeerd worden. Tenslotte speelt mee dat de uitvoering in 1 week het project minder kwetsbaar maakt qua uitloop van de werkzaamheden.
Omdat een weekendafsluiting verspreid over meerdere weken ook op de doordeweekse dagen tot grote verkeerproblemen zal leiden (ivm verplicht stapvoets verkeer), is dit door de hulpdiensten en overige wegbeheerders afgeraden. Hoewel de ondernemers de voorkeur hebben voor weekendafsluitingen, heeft het college toch gekozen voor een weekafsluiting.

Wethouder Marco Oosterwijk: “De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor een goede en blijvende bereikbaarheid van Krimpen en de Krimpenerwaard. Dat is belangrijk voor zowel onze inwoners als onze ondernemers. Ik realiseer me dat de werkzaamheden echt impact hebben. Daarom blijven wij ook met alle betrokkenen in overleg om praktische oplossingen te bespreken en de onvermijdelijke effecten waar mogelijk te verzachten.”

Afstemming partijen
De werkzaamheden zijn afgestemd met wegbeheerders, waaronder Provincie, Rijkswaterstaat en buurgemeenten. Daarbij is gesproken over zowel het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden op de Algeracorridor als over het voorkomen van gelijktijdige werkzaamheden bij de gebiedsontsluitingen elders in de regio.
In de komende periode zal samen met belanghebbenden verdere uitwerking plaatsvinden ten aanzien van openbaar vervoer, het inzetten van (aanvullende) veerdiensten en alternatieve maatregelen. Ook wordt een communicatieplan uitgewerkt dat weggebruikers in staat stelt passende keuzes te maken.

Planvanaanpak.pdf (5.3MB)

Tags:   , , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge